Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi ka EAS), vaadanud läbi Osaühing Wesse Engineering poolt 4.02.2016. a esitatud taotluse registreerimisnumbriga EU49857 projektile „Ekspordivõime arendamine sisenemiseks Skandinaavia ja Saksamaa turgudele“ kultuuriministri 30.12.2014. a määruse nr 12 ”Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” § 6 punktis 3 nimetatud tegevusteks toetuse saamiseks,

leiab:

Taotleja ja esitatud taotlus vastavad Vabariigi Valitsuse 21.08.2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ § 2 ja § 4 ning määruse § 10 ja § 12 sätestatud nõuetele.

Määruse toetuse saajale antava vähese tähtsusega abiga Euroopa Komisjoni (EL) 18.12.2013 määruse nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013 lk 1-8), mõistes. Toetuse saajale projekti raames antav vähese tähtsusega abi on 36 842,04 kolmkümmend kuus tuhat kaheksasada nelikümmend kaks eurot neli senti eurot.

Projekti kogumaksumus on 52 631,50 (viiskümmend kaks tuhat kuussada kolmkümmend üks eurot viiskümmend senti) eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt summas 15 789,46 (viisteist tuhat seitsesada kaheksakümmend üheksa eurot nelikümmend kuus senti) eurot ja toetus on maksimaalselt 36 842,04 (kolmkümmend kuus tuhat kaheksasada nelikümmend kaks eurot neli senti) eurot.

Ülalpool kirjeldatud projekti eelarvesse kuulus ka Wesse uue identiteedi (s.h logo) ning kodulehe (s.h tõlketeenus) väljatöötamine.